A Logosz Cégcsoport a K&H Bank Zrt. partnere

Székhelyszolgáltatás szerződésminta tartalma

Frissítve: 2022.06.01.

Székhelyszolgáltatás szerződésminta tartalma

Minden gazdasági társaságnak kötelező bejegyzett székhellyel rendelkeznie. Az Igazságügyi Minisztérium 7/2017. (VI. 1.) 1. § (1) alapján a székhelyszolgáltatást igénylő cégnek és a székhelyet biztosítónak írásos szerződést kell kötnie. A székhelyszolgáltatás nyújtására irányuló megbízási szerződésünk a székhelyszolgáltatási szerződésminta alapján készül, mely a rendelet szerint határozatlan időre szól. A továbbiakban az említett szerződés tartalmáról olvashat részletesen.

Minden gazdasági társaságnak kötelező bejegyzett székhellyel rendelkeznie. Az Igazságügyi Minisztérium 7/2017. (VI. 1.) 1. § (1) alapján a székhelyszolgáltatást igénylő cégnek és a székhelyet biztosítónak írásos szerződést kell kötnie. A székhelyszolgáltatás nyújtására irányuló megbízási szerződésünk a székhelyszolgáltatási szerződésminta alapján készül, mely a rendelet szerint határozatlan időre szól. A továbbiakban az említett szerződés tartalmáról olvashat részletesen.

Székhelyszolgáltatás igénybevételével a cégtulajdonosok és egyéni vállalkozók sokat könnyíthetnekvállalkozásuk életén, ugyanisnem kell külön irodahelyiség bérleti díját fizetniük vagy adminisztratív feladatok elvégzésére asszisztens alkalmazniuk. A hivatalos megkeresések és postai küldemények a székhelyre érkeznek, ezáltal biztosított azok átvétele és továbbítása. A szolgáltató ezen feladatok elvégzéséről gondoskodik, ezáltal segíteni tudja az adott vállalkozás, illetve cégműködését. Következésképpen egy újonnan induló vagy már működő vállalkozás számára székhelyszolgáltatás igénybevétele praktikus és költségkímélő lehet.


A székhely és a székhelyszolgáltatás fogalma

A 2006. évi V. 7§ (1) törvény értelmében a székhely fogalma: „A cég székhelye a cég bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik.”

A 2017. évi CL. törvény, valamint a 7/2017. (VI.1) IM rendelet alapján a székhelyszolgáltató fogalma: „A székhelyszolgáltató: az a személy, aki vagy amely üzletszerű gazdasági tevékenységként az adózó megbízásából gondoskodik az adózó üzleti és hivatalos iratainak munkaidőben történő átvételéről, érkeztetéséről, megőrzéséről, rendelkezésre tartásáról, valamint a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítéséről, így különösen a cég székhelyéhez és a cégiratokhoz kapcsolódó hatósági kényszerintézkedések tűréséről.


A székhelyszolgáltató kötelezettségei

A szolgáltató tehát üzletszerű tevékenységként a megbízó részére a székhellyel kapcsolatos kötelezettségeknek tesz eleget. Feladatkörébe tartozik a megbízó vállalkozások postai küldeményeinek átvétele, rendelkezésre tartása és érkeztetése, valamint ezekről naprakész nyilvántartás vezetése. Az érkezett küldeményekről az ügyfél e-mailben való kiértesítése. Továbbá a cég cégtáblájának elkészítése majd jól látható helyre való kihelyezése.

A LOGOSZ új székhelyszerződés esetén a hozzájárulási székhely befogadó nyilatkozatot elkészíti és az ügyfél részére bocsátja, amellyel az ügyfél igazolhatja a székhely-használatának jogszerűségét a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága előtt lefolytatandó cégváltozás/bejegyzési eljárás során. Emellett irodáink napi 8 órában telefonos és irodai szolgáltatást nyújtanak ügyfeleink számára. Ezenfelül ügyfeleinket képviseljük a székhelyén történő NAV és egyéb hatósági ellenőrzések során. Ezen és további szolgáltatásaink valamint kötelezettségeink eleget tesznek a székhelyszolgáltatásra vonatkozó rendeletek által törvényileg meghatározott kritériumoknak.

Az előírt elvégezendő feladatok mellett, szívességi szolgáltatás-kiegészítésként az ügyfél részére (Cégbíróságtól, Nemzeti Adó-és Vámhivataltól, önkormányzattól, önálló bírósági végrehajtótól, rendőrségtől, hatóságtól, államigazgatási rendszertől és egyéb állami szervektől) érkezett hivatalos postai küldemények tartalmát szkennelt formátumban, szabad kapacitás függvényében az ügyfél által megadott e-mail címre továbbítjuk.


Székhelyszolgáltatási szerződésminta tartalmazza

 • a szolgáltatást igénybe vevő, megbízó adatait valamint a székhelyszolgáltató adatait
 • a megbízó jogait
 • mindkét fél kötelezettségeit
 • levél átvételi megállapodást
 • felmondásra irányuló rendelkezéseket
 • hozzájárulási nyilatkozatot
 • ügyfél-átvilágítási adatlapot
 • szkennelésre vonatkozó meghatalmazást
 • üres meghatalmazást
 • postai meghatalmazást


A szerződéskötéshez az ügyvezető, esetlegesen meghatalmazottja személyes megjelenésén kívül még szükségünk van az alábbi dokumentumokra:

 • személyigazolvány vagy útlevél
 • lakcímkártya
 • adóazonosító kártya vagy adóigazolás
 • kapcsolattartó elérhetőségei (telefonszám, e-mail cím)


A székhelyszolgáltatási szerződésminta kitöltéséhez a következő adatok szükségesek:

 • a szolgáltatást igénylő neve, e-mail címe
 • a cég neve, adószáma, székhelye
 • ügyvezető neve, születési helye és ideje, anyja neve, személyigazolvány vagy útlevél száma, adóazonosító jele
 • a székhelyet szolgáltató cég neve, adószáma, székhelye, cégjegyzék száma, ügyvezető neve

A szerződés értelmében a megbízó a székhelyszolgáltató jogszerű használatában álló ingatlant székhelyeként bejegyezheti, feltüntetheti, azonban azt ténylegesen nem használhatja. A szerződés aláírását követő egy évben nincs lehetőség rendes felmondásra. Egy év után azonban mindkét félnek jogában áll 1 hónapos felmondási idővel, egyoldalú írásbeli nyilatkozattal való felmondásra. A szerződés részletesen kitér azon esetekre, amikor a felek azonnali felmondási jogát gyakorolhatja. Példának okául a szolgáltató a szerződést azonnali felmondással megszüntetheti, amennyiben a megbízó a szolgáltatási időszak lejártával az 1 hónapos felmondási időben a soron következő szolgáltatási díj kifizetését elmulasztja, illetve ha a szerződésben leírt egyéb kötelezettségeit ismételten, vagy súlyosan megszegi (pl.: küldemények átvételének megtagadása).


Megbízó kötelezettségei

A szerződéskötést követően a megbízó vállalja, hogy a postai küldeményeinek átvételére jogosult személy havonta egyszeri alkalommal felkeresi a cég székhelyeként megadott irodát és a megérkezett küldeményeket átveszi. Azonban ha havi egy alkalommal mégsem tud küldeményeiért elmenni, akkor azt az ügyfél a szolgáltató felé előzetesen jelzi. Továbbá a szolgáltatót köteles 5 napon belül tájékoztatni a társaság elérhetőségében, adataiban és az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban bekövetkezett változásról. Végezetül a megbízó tudomásul veszi, hogy az ügyfél-átvilágítási (a2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 7-10. § valamint a 27.§-aiban előírt) kötelezettségek végrehajtása során köteles együttműködnie, ellenkező esetben a szerződéskötés meghiúsul, vagy a már megkötött szerződés azonnali hatállyal felmondásra kerül.


Székhelyszolgáltatás díja

A szerződéskötéskor a szolgáltatás díja mindenesetben, egy összegben, előre és készpénzben kerül kiegyenlítésre. A megbízó legkevesebb 6 hónapos és legfeljebb 2 éves (egyes irodánkban 3 éves) székhely-szolgáltatási időtartam közül választhat. Későbbiekben, megbízónak a további szolgáltatási időszakra vonatkozó székhelyszolgáltatás díját, a tárgyidőszakot legalább 15 naptári nappal megelőzően esedékes készpénzben vagy banki átutalással kifizetnie.


Székhelyszolgáltatás Budapesten és vidéken

Székhelyszolgáltatást nálunk, a LOGOSZ Cégcsoportnál, hűségnyilatkozat és rejtett költségek nélkül, olcsón vehet igénybe. Országos lefedettséggel rendelkezünk, így ügyfeleink részére székhelyszolgáltatást Budapesten 12 irodában illetve vidéken 8 városban tudunk biztosítani.


Székhelyszolgáltatás online

A gyorsabb ügyintézés érdekében nálunk a székhelyszolgáltatást online is megrendelheti, az illetékes iroda munkatársai a megrendelést követően pedig felveszik önnel a kapcsolatot. Az egyeztetés után személyesen a székhelyszerinti irodában rövidebb ügyintézési idővel megkötheti székhelyszerződését.

keyboard_arrow_up